-
Va�a ko�arica je prazna

Uvjeti kori�tenja


PODRU�JE PRIMJENE
Ovi uvjeti primjenjuju se na sve kupovine proizvoda koji se prodavaju preko ove web stranice od strane tvrtke Miam-Veri d.o.o. prema Vama kao kupcu.

PONUDE, POTVRDE I PRIHVA�ANJA
Sve cijene, citati i opisi na ovim stranicama ne predstavljaju ponudu, a mogu se povu�i ili izmijeniti u bilo kojem trenutku prije na�eg izri�itog prihva�anja narud�be. Trudimo se u�initi sve u na�im mogu�nostima kako bi osigurali da proizvodi koji se pojavljuju na stranicama budu na raspolaganju, ali ne mo�emo garantirati da su svi proizvodi uvijek dostupni na skladi�tu. Mo�emo odbiti Va�u narud�bu (bez obveze), ako nismo u mogu�nosti izvr�iti ili ispuniti narud�bu. U slu�aju neispunjenja narud�be mi �emo �to prije vratiti bilo koje prethodne uplate koje ste napravili za taj proizvod. Prilikom ispunjavanja narud�be generira se automatska e-mail potvrda va�e narud�be. Svrha takve potvrde daje Vam priliku za potvrdu Va�e narud�be ili ispravak pogre�ke. Imajte na umu da svaka takva automatska potvrda ne predstavlja formalno prihva�anje narud�be. Na�e prihva�anje narud�be stupa na snagu na mjestu gdje je takva ponuda izri�ito prihva�ena.

VA�E IZJAVE
Vi potvr�ujete da su informacije koje ste dali prilikom kreiranja narud�be to�ne i materijalno je dovoljno za nas da ispunimo Va�u narud�bu. S vremena na vrijeme mogu�e je da pogre�ke prilikom programiranja ili prijepisa podataka mogu dovesti do cijena koje nisu to�ne. Mi op�enito imamo to�no objavljene cijene, iako zadr�avamo pravo u mjeri dopu�tenoj zakonom ispraviti cijenu i ponuditi vam nove proizvode ili usluge sa ispravnim tr�i�nim cijenama u situacijama gdje je ogla�ena cijena o�ita pogre�ka �to dokazuje da je znatno ispod tr�i�ne.

CIJENA I UVJETI PLA�ANJA (NE MO�EMO POTVRDITI CIJENE PRIJE PRIMITKA VA�E NARUD�BE)
Cijene za proizvode na ovim stranicama su na snazi u vrijeme primitka narud�be, osim ako nije druga�ije izri�ito dogovoreno. Cijene mogu biti navedene na stranicama ili narud�bi, ali to�na cijena u slu�aju bilo kakvog odstupanja je cijena kojom ste obavje�teni da je narud�ba prihva�ena. Imamo pravo da u bilo koje vrijeme prije prihva�anja narud�be revidirati cijene, uzeti u obzir pove�anje tro�kova, uklju�uju�i (bez ograni�enja) tro�kove svih materijala, prijevoza, rada ili pove�anja ili nametanje bilo kakvog poreza. Tako�er zadr�avamo pravo da vas obavijestiti o bilo kakvoj pogre�ci u cijenama prije otpreme proizvoda. U tom slu�aju, ako se odlu�ite nastaviti s ispunjavanjem naloga, potvr�ujete da �e proizvod biti u skladu s takvim korigiranim cijenama. Cijene (osim ako nije druga�ije navedeno) su u valuti kotirane na stranici. Pla�anje �e se izvr�iti prije isporuke i uz takve metode kao �to su navedeni na stranici (a ne bilo koji drugi na�in, osim ako smo dali na�u prethodnu suglasnost). Mi �emo naplatiti kreditne ili debitne kartice dva radna dana nakon �to smo primili obavijest o pla�anju. Zadr�avamo pravo da provjerimo kreditne ili debitne kartice prije prihva�anja narud�be. U slu�aju nepla�anja zadr�avamo pravo dostaviti na� zahtjev prodavatelju za softverski proizvod koji ste kupili, bez dodatne informacije za vas. Kao rezultat toga dobavlja� mo�e polagati pravo na potra�ivanje od vas.

DOSTAVA I RIZIK
Vremenski rokovi isporuke / datumi navedeni na web stranicama u bilo kojem redoslijedu priznanja, prihva�anja ili drugdje su samo procjene. Dok nastojimo zadovoljiti takve datume, ne�emo biti odgovorni Vama u pogledu odlaganja. U slu�aju nemogu�nosti isporuke proizvode mi �emo vratiti uplatu na zahtjev. Isporuka �e biti va�e�a adresa na adresu koju ste poslali. Morate provjeriti adresu isporuke na narud�bi i u slu�aju pogre�ke obavijestiti nas bez odgode. Mi zadr�avamo pravo naplatiti uslugu od vas za bilo kakve dodatne tro�kove koji proizlaze iz promjene koje napravite na adresu za dostavu nakon �to po�aljete narud�bu.

PRAVO NA �ALBU
Kao potro�a� ste odgovorni za provjeru proizvoda po isporuci i provjeri da su u zadovoljavaju�em stanju, u skladu sa svojim opisom. Ukoliko nas ne obavijestite o bilo kakvim nedostacima u pisanom obliku u roku od 2 (dva) tjedna va�a prava koja proizlaze iz neispravnog proizvoda su isklju�ena.

SOFTWARE
Kada bilo koji proizvod koji dobivate sadr�i software, taj software je licenciran od strane nas ili od strane nadle�nog licencora / vlasnika predmeta relevantnog krajnjeg korisnika licen�nog ugovora ili drugim licen�nim odredbama prilo�enim software-u i takav software se ne smije kopirati, prilagoditi, u prijevodu, omogu�iti dostupnost tre�im stranama, distribuirati, mijenjati, rastaviti, ili kombinirati s bilo kojim drugim softwareom, osim u mjeri u kojoj je to dopu�teno u licen�nim odredbama. Za tehni�ka pitanja za proizvod koji ste kupili, molimo kontaktirajte dobavlja�a izravno. Imajte na umu da podr�ka od dobavlja�a mo�e biti na engleskom jeziku.

OGRANI�ENJE ODGOVORNOSTI
Mi �emo biti odgovorni za �tete koje nastanu u vezi s proizvodima i uslugama ovih uvjeta kori�tenja u mjeri u kojoj namjere ili grube nepa�nje mo�emo pripisati na�im predstavnicima, na�im agentima ili nama samima. Ovo ograni�enje odgovornosti vrijedi za sve �tete potra�ivanja, bez obzira na njihovu pravnu osnovu i uklju�uju�i ali ne ograni�avaju�i se na obveze za ugovorna, unaprijed ugovorna i kolateralna potra�ivanja. Ovo ograni�enje odgovornosti ne smije ograni�avati obvezno zakonsku odgovornost, uklju�uju�i odgovornost u okviru �teta uzrokovanih nepa�njom.

OP�ENITO
Vi ne smijete ustupiti svoja prava tre�im osobama u skladu s ovim uvjetima. Ovi Uvjeti poni�tavaju sve prethodne ugovore i radne dogovore bilo usmene ili pismene, izravne ili neizravne, izme�u nas. Bilo kakav prethodni suprotni nazivi ili odredbe ovime se isklju�uju. Mi zadr�avamo pravo mijenjati ili izmijeniti ove Uvjete bez prethodne najave.

PREDUGOVORNA OBAVIJEST
Na uvjete poslovanja i kori�tenja ovih web stranica i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti kori�tenja, osim u slu�aju da se ugovorene strane ne dogovore druga�ije. Uvjeti poslovanja i kori�tenja podlije�u Zakonu o za�titi potro�a�a (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose izme�u kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina , kupovina putem telefona katalo�ka prodaja). Pri naru�ivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije Kupac �e odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz �lanka 57. sukladno �lanku 66. to�ka 2. Zakona o za�titi potro�a�a.

ZA�TITA OSOBNIH PODATAKA I POLITIKA PRIVATNOSTI
Prema zakonu Republike Hrvatske o za�titi osobnih podataka, osobni podatak definiran je kao svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizi�ku osobu ili podatak kojim se mo�e identificirati osoba, utvrditi identitet izravno ili neizravno. Te podatke tretiramo kao osobne podatke. Obrada podataka je bilo koja radnja izvr�ena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka dostupan je putem mail adrese [email protected] ili na adresi sjedi�ta tvrtke Palmoti�eva 43a, 10000 Zagreb.
Pravne osnove za obradu osobnih podataka sukladno propisima EU i Zakon o provedbi Op�e uredbe o za�titi podataka su sljede�e: kada ste pristali na obradu (privola), kada je to potrebno za sklapanje ili izvr�avanje ugovora, u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza, u svrhu legitimnih interesa tvrtke Miam-Veri d.o.o. odmjerenih u odnosu na va�a prava glede za�tite osobnih podataka, kada je to potrebno u pravne svrhe. Tvrtka Miam-Veri d.o.o. prikuplja osobne podatke kupaca samo u mjeri koji su nu�ni za ispunjenje svoje obveze odnosno za koje postoji legitimni interes te za koje ima privolu kupca u svrhu informiranja, podr�ke kupcima i marketing. Miam-Veri d.o.o. se obvezuje �titi osobne podatke kupaca u skladu sa Zakonom o provedbi Op�e uredbe o za�titi podataka te se obvezuje da osobne podatke ne�e ni na koji na�in ustupiti tre�im osobama bez pristanka kupca (osim podataka za koje postoji legitimni interes u svrhu izvr�avanja dostave kupljenog proizvoda). Obrada osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu ili predstavlja ugovornu obvezu obavlja se odr�avanjem najvi�ih standarda sigurnosti i poslovanja. Kupac u svakom trenutku mo�e izjaviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje specifi�ne situacije. Kupac ima pravo zatra�iti nadopunu, ispravak ili izmjenu neto�nih osobnih podataka. Od ovog se izuzimaju slu�ajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovla�tenih dr�avnih tijela, u skladu sa zakonom, du�an dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca. Ako pru�ate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o za�titi privatnosti prije no �to to u�inite. Ako ste mla�i od 16 godina, molimo vas da nam ne pru�ate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika. A�urirajte va�e podatke tako �to �ete nas obavijestiti o svim promjenama va�ih kontaktnih podataka ili preferencija. 
Podatke prikupljamo prilikom kupovine na web domeni www.software.hr i svim poddomenama domene www.software.hr i u svrhu dostave proizvoda Prilikom kupovine u internetskoj trgovini tra�imo od vas odre�ene osobne podatke koji su nu�ni za ispunjenje usluge i kupovinu. Pru�anje osobnih podataka u svrhu prodaje predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pru�ite, to �e utjecati na ispravno izvr�enje ugovora ili ga �ak onemogu�iti. U svrhu dostave proizvoda naru�enog putem software.hr internetske trgovine potrebno je unijeti va�e osobne podatke (ime, prezime, adresu dostave, broj telefona i email adresu). Legitiman pristup podacima kupca koje uklju�uju ime i prezime te adresu dostave imaju pristup djelatnici dostavnih tvrtki s kojima Miam-Veri d.o.o. ima sklopljen ugovor o dostavi naru�enih proizvoda. 
Podatke prikupljamo i obra�ujemo ako nas izravno kontaktirate za informacije o proizvodima i uslugama putem obrasca na internetskoj stranici software.hr, direktno mailom, telefonskim pozivom ili u�ivo u poslovnici tvrtke. Tako prikupljene podatke koristimo samo za obradu tra�enih informacija i upita korisnika te u svrhu osiguravanja kvalitetnog korisni�kog iskustva. Kupci i korisnici internetske stranice software.hr suglasni su da u skladu sa Zakonom o provedbi Op�e uredbe o za�titi podataka te u skladu s tra�enim upitom obra�ujemo osobne podatke. 
Miam-Veri d.o.o. mo�e prikupljati e-mail adrese korisnika koje koristi za slanje newslettera odnosno elektroni�kih poruka koje sadr�e promotivne poruke, ponude i vijesti. 
Subjekti s kojima Miam-Veri d.o.o. mo�e dijeliti osobne podatke su pru�atelji usluga dru�tvenih mre�a i u takvom slu�aju Miam-Veri d.o.o. ne zadr�ava podatke prikupljene takvom prijavom ili pru�atelji usluga za slanje e-mail promotivnih poruka kako bi se mogle provesti aktivnosti slanja e-po�te, ogla�avanja i analiziranja upotrebe web mjesta i aplikacija, te pra�enja u�inkovitosti kampanja. Osobne podatke dijelimo samo u onoj mjeri potrebnoj za izvr�avanje usluge u na�e ime. 
Kori�tenjem web stranice software.hr korisnik pristaje na upotrebu Cookiea. Korisnik isklju�ivanjem kola�i�a odlu�uje ho�e li dopustiti pohranjivanje kola�i�a na svom ra�unalu. Postavke kola�i�a mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogu�i kola�i�e postoji mogu�nost da stranica ne�e mo�i koristiti neke od funkcionalnosti. 

Tvrtka Miam-Veri d.o.o. prikuplja podatke korisnika u skladu propisima EU i Zakon o provedbi Op�e uredbe o za�titi podataka. 
Svaki korisnik mo�e u svakom trenutku zatra�iti pristup svojim osobnim podacima i zatra�iti a�uriranje osobnih podataka i eventualnih neto�nosti, tra�iti nas da vam pru�imo dodatne informacije o na�inu na koji koristimo va�e podatke., zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobi�ajeno upotrebljavanom i strojno �itljivom formatu te – gdje je to tehni�ki mogu�e – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada va�ih podataka temelji na va�oj suglasnosti te se provodi na automatizirani na�in, zatra�iti brisanje osobnih podataka korisnika te zatra�iti brisanje podataka za koje vi�e ne postoji zakonska osnova za upotrebu. Budu�i da korisnici mogu zatra�iti brisanje samo svojih osobnih podataka, radi za�tite korisnika mo�emo vas zatra�iti provjeru identiteta prije provo�enja zahtjeva. U slu�ajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povu�i svoju suglasnost s u�inkom u budu�nosti kako bismo prestali s takvom odre�enom obradom, dati prigovor na svaku obradu (uklju�uju�i profiliranje) koja se temelji na legitimnom interesu zbog va�e specifi�ne situacije, osim ako su razlozi za izvr�enje takve obrade ja�i od prava na za�titu osobnih podataka, tra�iti nas da ograni�imo na�in na koji koristimo va�e podatke, npr. dok se prigovor obra�uje. Miam-Veri d.o.o. mo�e odbiti provo�enje zahtjeva ukoliko se time ugro�ava privatnost korisnika ili drugih korisnika, ako je primjena zahtjeva suprotna zakonu, u izuzecima radi za�tite javnog interesa, pravnih obveza ili prava i sloboda drugih. 
Zahtjeve za pristup, ispravljanje ili brisanje podataka mo�ete uputiti na: [email protected] ili na adresu sjedi�ta tvrtke Palmoti�eva 43a, 10000 Zagreb, Hrvatska. Obrada takvog zahtjeva mo�e biti tehni�ki i vremenski slo�en proces te je u slo�enim slu�ajevima ili u slu�aju ve�eg broja zahtjeva potrebno du�e vrijeme potrebno za obradu podataka o �emu �emo vas obavijestiti na zakonit i siguran na�in. 
U svrhu o�uvanja sigurnosti, integriteta i dostupnosti osobnih podataka kupaca, podatke osiguravamo nizom sigurnosnih mjera koje uklju�uju enkripciju, autentifikaciju i strogo ograni�eni pristup podacima. Mjere koje koristimo uklju�uju strogo ograni�en pristup osobnim podacima temeljen na na�elu „nu�nog poznavanja“, kori�tenje podataka isklju�ivo u skladu s legitimnim interesom, ugovornom obavezom ili danom privolom kupca, sigurnosni prijenos podataka, postavljanje antivirusnih programa i vatrozida na IT sustave u svrhu detekcije, sprje�avanja zloupotrebe osobnih podataka i neovla�tenog pristupa podacima. 
Osobne podatke pohranjujemo i obra�ujemo koliko je potrebno za izvr�enje odre�ene legitimne svrhe, osim ako va�e�im propisima nije za pojedinu svrhu predvi�eno du�e vrijeme �uvanja. U slu�aju davanja privole za marketing, podatke �uvamo onoliko dugo dok se privola ne povu�e. U slu�aju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu �uvamo godinu dana, a u slu�aju da nas zatra�ite brisanje, isti �e biti odmah obrisani. Osobni podaci koji vi�e nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uni�tavaju na siguran na�in.
VA�A PRAVA
Pravo na pristup - imate pravo dobiti potvrdu o tome obra�uju li se va�i osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obra�uju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uklju�uju svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je rije�, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili �e biti otkriveni. Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obra�uju. Za daljnje kopije koje ste zatra�ili, mo�emo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih tro�kova.
Pravo na ispravak - imate pravo na ispravljanje va�ih neto�nih osobnih podataka. Uzimaju�i u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, me�u ostalim i davanjem dodatne izjave.
Pravo na brisanje - imate pravo na brisanje va�ih osobnih podataka i mi smo obvezni, pod odre�enim uvjetima, izbrisati takve osobne podatke.
Pravo na ograni�enje obrade - imate pravo na ograni�enje obrade va�ih osobnih podataka. U tom �e slu�aju odgovaraju�i podaci biti ozna�eni i mogu biti obra�eni samo u odre�ene svrhe.
Pravo na prigovor - imate pravo na prigovor na obradu va�ih osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na va�u konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obra�uju u cilju izravnog marketinga te mo�ete tra�iti od nas da vi�e ne obra�ujemo va�e osobne podatke.
Pravo na prenosivost podataka - imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pru�ili u strukturiranom, uobi�ajeno upotrebljivom i strojno �itljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez na�eg ometanja.
Ako �elite koristiti navedena prava, molimo da nas kontaktirate na e-mail [email protected] ili na adresu Miam-Veri d.o.o., Palmoti�eva 43a, 10000 Zagreb.
Ako niste zadovoljni kako smo obra�ujemo Va�e osobne podatke, mo�ete se obratiti Agenciji za za�titu osobnih podataka.

NA�INI PLA�ANJA
Pla�anje uplatom na transakcijski ra�un

ISPORUKA PROIZVODA
Naru�ene artikle isporu�ujemo Hrvatskom Po�tom, City expressom, Overseasom ili drugom kurirskom slu�bom. Isporuka �e uslijediti u roku 3 dana od dana narud�be, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana. Ukoliko se pojavi nemogu�nost isporuke odabranog proizvoda zbog toga �to proizvod nemamo na zalihi ili ga vi�e ne mo�emo naru�iti du�ni smo kupca obavijestiti pisanim, a kupac ima pravo odustati od narud�be/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naru�ene artikle nastojat �emo isporu�iti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha ne�e biti mogu�e, zadr�avamo pravo isporuke u vi�e po�iljaka.

REKLAMACIJE PROIZVODA se priznaju samo uz predo�eni ra�un kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i sli�ne potvrde ne mogu zamijeniti ra�un. Bez ra�una nema reklamacija. U slu�aju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod po�aljite na adresu Miam-Veri d.o.o., Palmoti�eva 43a, Zagreb.

RJE�AVANJE SPOROVA
Platforma Europske komisije za rje�avanje sporova preko interneta omogu�ava rje�avanje sporova vezanih uz kupnju. Pristup platformi preko linka https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Miam-Veri d.o.o. u ovom trenutku ne sudjeluje u predmetnim postupcima za online rje�avanje potro�a�kih sporova.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina, kupovina putem telefona, katalo�ka prodaja) mo�e raskinuti ugovor ne navode�i razlog za to (�lanak 72. ZZP), u roku �etrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. U slu�aju da koristi svoje pravo, kupac snosi tro�ak vra�anja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (�lanak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi tro�ak svakog umanjenja vrijednosti robe (�lanak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, o�te�enja, kori�tenje robe i sli�no), osim onoga koje je bilo potrebno za utvr�ivanje prirode, obilje�ja i funkcionalnosti. Ukoliko je proizvod vra�en neispravan, s ve�im o�te�enjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije du�an izvr�iti povrat upla�enih sredstava. Ostala prava i obveze su navedene u prilo�enom Standardnom Informacijskom Obrascu za jednostrani raskid ugovora na slijede�em linku: StandardniInformacijskiObrazac.

OBAVIJEST O NA�INU PISANOG PRIGOVORA POTRO�A�A
Sve prigovore sukladno �lanku 10. Zakona o za�titi potro�a�a (N.N. 41./2014.), mo�ete poslati putem po�te ili elektroni�ke po�te kao i u poslovnim prostorijama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama, trgovac je du�an odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.
Ostali na�ini podno�enja prigovora:
- na adresu Miam-Veri d.o.o., Palmoti�eva 43a, 10000 Zagreb
- na e-mail adresu [email protected]
Kako bi Vam sukladno �lanku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete to�ne podatke za primitak istog.

MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLE�NOST
Za valjanost i u�inkovitost ovih uvjeta biti �e mjerodavno pravo Republike Hrvatske uz isklju�enje UN Konvencije o ugovoru o me�unarodnoj prodaji robe (CSIG).